Δεσμευόμαστε ότι σεβόμαστε απόλυτα την ιδιωτικότητα των πελατών μας και των επισκεπτών του ηλεκτρονικού καταστήματος μας. Συλλέγουμε μόνο τα στοιχεία που θα χρειαστούμε. Δεν θα σας ζητήσουμε πληροφορίες που δεν εξυπηρετούν κάτι, αναφορικά με τις υπηρεσίες που θα σας παρέχουμε. Σκοπός μας είναι να είμαστε ο web hosting πάροχος σας και όχι μια εταιρεία συλλογής δεδομένων. Μοιραζόμαστε μόνο τις πληροφορίες που οφείλουμε να μοιραστούμε. Δεν θα διαμοιράσουμε ποτέ τις προσωπικές σας πληροφορίες, εκτός κι αν έχουμε την προσωπική σας άδεια ή αν υποχρεωθούμε από κάποια νομική διαδικασία. Σας βεβαιώνουμε πως διατηρούμε τις ιδιωτικές πληροφορίες, με κάθε δυνατό μέσο (περιορισμοί πρόσβασης στα συστήματα μας από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, χρήση πιστοποιητικών ασφαλείας κτλ.